Dmkaskkluby.cz : Doutnky

Trpen s doutnky

3.11.2006

Trpen s doutnky

Vlhk doutnky jsou vzcn a originln exemple, kter vyaduj nai stlou pozornost, V ppad, e nco zanedbme, mohou nastat nepjemn pote.

Jak u jsem se zmiovala v pedchozch lncch, vlhk doutnk mus bt skladovn v odpovdajcch podmnkch, v 70-75 % vlhkosti pi pokojov teplot.

Doutnky, kter nebyly skladovny pi sprvn vlhkosti mohou bt rzn pokozeny.

Vysuen doutnky

Doutnk, kter pi lehkm stlaen mezi dvma prsty pru, je such a me cel prasknout nebo se zane lmat a drolit kryc list; takov pesuen doutnk nekoume, protoe by nm mohl cel puknout. Nen teba vak nad nm lmat hl. Pokud nen na povrchu nijak moc pokozen, meme jej jet zachrnit, Doutnk opatrn vlome do humidoru, kde jej nechme piblin tden ve vlhkosti cca 60 %. Bhem dalho tdne zvyujeme vlhkost na 70 a 75 %. Za ti tdny je opt ve vbornm stavu a meme jej kouit. Velmi zle na stupni vlhkosti, v n se doutnk pvodn nachzel, nkdy je zachrnn" i za krat dobu.

Doutnky s malmi kulatmi otvory

Zjistme-li, e kryc list doutnku je prodravn, vzte, e jej napadl tabkov brouk Lasiderma serriorne, respektive jeho larva. Takov doutnk je teba okamit zniit, aby brouk nenapadl i ostatn doutnky v humidoru. Preventivn je dobr vechny ostatn doutnky z humidoru i krabice, kde byl brouk objeven, zabalit do igelitovho sku se suchm zipem a na ti dny vloit do mrazku. Po tech dnech je opatrn vyjmeme a nechme odpoinout pi pokojov teplot. Pot je vrtme zpt do vydezinfikovanho a provzdunnho humidoru.

Doutnky s tmav zelenmi skvrnami

Takto zabarven doutnk byl patn skladovn pi pli velk vlhkosti a je napaden plsn. Doutnk se mus vyhodit. Pokud jej naleznete v humidoru, znamen to, e jste pekroili pedepsanou vlhkost a muste ubrat vodu ve zvlhovai, pilt vce antibakteriln tekutiny a nechat humidor provzdunit nkolik hodin.

Doutnky s blm prkem na povrchu

Takovmu doutnku kme, e kvete. Prek vznik krystalizac olej v tabku, avak prek doutnku nijak nekod. Lze jej opatrn sett houbikou i kartkem. Nkte kuci dokonce takov doutnky vyhledvaj pro dajn lep chu.

Ve jmenovan popisy mon leckoho odrad od nkupu vlhkch doutnk a radji zstane vrn suchm doutnkm s nimi nejsou dn starosti. Ale vzte, e nmaha a as, kterou doutnkm vnujete se vm pi ndhernm chuo-

vm poitku mnohonsobn vrt.

Jak vybrat kvalitn humidor

Pokud jste se rozhodli, e u vs nebav kupovat si doutnk po jednom kuse a chtli byste si koupit vlastn humidor, mme pro vs nkolik rad:

Ji pi oteven humidoru rozpoznme kvalitu podle pesnch vnitnch spr. Nikde nesm bt vidt stopy po lepidlu. Vdy je lep si vybrat humidor, kter je vyloen cedrovm devem. Zevnit nesm bt nikde lakovn.

U humidoru ve tvaru devnch kazet i kabinet by se vko mlo zavrat svou vlastn vahou, aby se humidor pevn uzavel. Neml by se vak uzavrat hermeticky. V hermeticky uzavenm prosted doutnky plesnivj a zatuchaj. Mli bychom tak pamatovat na velikost humidoru dle naich vlastnch poteb. Pokud mme oblbenou velikost doutnku Corona, zvolme radji men velikost. Naopak u velikosti Churchill budeme potebovat vce prostoru v humidoru. Ideln je humidor s rznmi pihrdkami a pepkami, kter nm umouj oddlit jednotliv velikosti, poppad znaky. Pepky nm uleh tak manipulaci s doutnky.

Vdy je lep koupit humidor, kter obsahuje nejen zvlhovac zazen, ale i vhl-komr. Mechanick vlhkomry vypadaj ndhern, ale digitln jsou pesnj.

Pi nkupu humidoru nezapomete tak na antibakteriln tekutinu, kter nejene zabrauje plsnm, ale tak rychlmu odpaovn vody ze zvlhovae.

 

Michaela Kolkov